Si estás interesado en PUBLICAR UN CONCURSO haz click aquí¿ Quieres que TE ENVIEMOS al E-MAIL las ACTUALIZACIONES de la sección de CONCURSOS ?.

APÚNTATE AQUÍ AL BOLETÍNETIQUETAS:

CONCURSOS

Concursos Poesía

Concursos Poesía Abril de 2015

Concursos Abril del 2015

Concursos Galicia

Últimos 50 concursos incluidos en la bases de datos
V EDICIÓN CERTAME DE POESÍA "MARÍA MARIÑO" 2015

Comunidad: Galicia
Provincia: Coruña
Disciplina: Poesía
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 16/04/2015
Nº de Visitas: 4525

Descripción


NOTICIAS RELACIONADAS
2015-05-08FAIADO O V PREMIO DE POESÍA MARÍA MARIÑO [+ Ver]

Suxeito ás seguintes BASES:

1. Poderán participar todas as persoas maiores de idade que o desexen calquera que sexa a súa nacionalidade sempre que o seu traballo sexa escrito en galego.

2. Os poemas que se presenten deberán ser orixinais, inéditos e non presentados noutros concursos, sendo libres o tema e maila forma.

3. O V Premio María Mariño de Poesía estará dotado cun: Primeiro Premio de 300€ e un Segundo Premio de 200€.

4. Cada concursante participará cun só poema, que non deberá exceder os CEN versos mecanografados a dobre espazo en formato DIN-A4, por unha soa cara e por quintuplicado.

5. Os poemas deberánse presentar baixo lema, indicando no sobre: “PARA O IV PREMIO DE POESÍA MARÍA MARIÑO”. No interior do sobre que conteña o traballo , achegarase en sobre aparte, pechado e lacrado os seguintes datos: nome, apelidos, DNI ou pasaporte, enderezo e teléfono, da persoa autora do traballo así coma un resumo dos seus datos biográficos que non deberá exceder as quince liñas.

6. O Xurado cualificador estará integrado por cinco personalidades das letras e da cultura galegas actuando coma secretari@ con voz e sen voto una persoa, elixida pola directiva da asociación.

7. O fallo do Xurado será inapelable, a súa composición así como o nome dos galardoados, darase a coñecer a través dos medios de comunicación. Os galardoados recibirán comunicación directa por parte da organización.

8. A entrega dos Premios terá lugar nun acto poético en día a sinalar dentro da Semana das Letras Galegas 2015.

9. O prazo para a entrega dos traballos é improrrogable, rematando ás 12 horas do 16 de Abril do 2015.

10. Os poemas remitiránse a:

ASOCIACIÓN TEENSES POLA IGUALDADE
ESCOLA DE VILANOVA, 1º ANDAR. RECESENDE nº 43
15895- TEO- A CORUÑA

11. Os traballos gañadores quedarán en poder da Asociación Teenses pola Igualdade que se reserva os dereitos sobre os mesmos.

12. Os traballos presentados non premiados deberán ser retirados polos autores previa identificación, no prazo de dous meses, dende a entrega do Premio. Transcorrido dito prazo procederáse a súa destrucción.

13. A participación neste concurso implica a total aceptación das presentes Bases. Tódalas incidencias non previstas nas mesmas serán resoltas pola Directiva ou polo Xurado cando éste quede constituído.

ASOCIACIÓN TEENSES POLA IGUALDADE
http://teensespolaigualdade.org/NOTICIAS


- El X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA "CIUDAD DE OSUNA" se aplaza al Sábado, 24 de octubre [+ Ver]

- La artista iraní SHIRIN SALEHI gana la segunda edición del PREMIO LA PALABRA PINTADA, convocado por la FUNDACIÓN ANKARIA [+ Ver]

- Se anula la convocatoria del I PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE FAIRWAY [+ Ver]

- MAXAM y la AEPE firman el Convenio de Colaboración para el 82 Salón de Otoño [+ Ver]

- PhotoUrbe: Exposición de fotografía en Barcelona [+ Ver]

- Resultado del XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" [+ Ver]

- Bence Máté, ganador del premio MontPhoto 2015 con “Night Star” [+ Ver]

- Resultado del I Concurso Fotografico midiscovirtual.es [+ Ver]

- Suspendido el Concurso de diseño de cartel "Asian Weekend" [+ Ver]

- Vencedora I Premio Escultura Solidara y dos menciones de honor-Fundación Cursol [+ Ver]

- Premios del IX Concurso de Pintura Rápida “Luis Fernández Vergara-Ciutat de Viladecans” [+ Ver]

- Ganadores del IV concurso de fotografía ENFOCA LA SALUD MENTAL [+ Ver]