Si estás interesado en PUBLICAR UN CONCURSO haz click aquí¿ Quieres que TE ENVIEMOS al E-MAIL las ACTUALIZACIONES de la sección de CONCURSOS ?.

APÚNTATE AQUÍ AL BOLETÍNETIQUETAS:

CONCURSOS

Concursos Pintura Rápida

Concursos Pintura Rápida Abril de 2015

Concursos Abril del 2015

Concursos Cataluña

Últimos 50 concursos incluidos en la bases de datos
III CONCURS DE PINTURA RÀPIDA VIART MEMORIAL SALVADOR ALIBAU (SANT LLORENÇ D’HORTONS)

Comunidad: Cataluña
Provincia: Barcelona
Disciplina: Pintura Rápida
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 25/04/2015
Nº de Visitas: 1239

Descripción


NOTICIAS RELACIONADAS
2015-04-30Lista de ganadores del concurs de pintura ràpida del Viart de Sant Llorenç d'Hortons [+ Ver]

Dia 25 d’abril de 2015

1. Podran participar en aquest concurs tots els/les pintors/es i artistes plàstics que desitgin prendre-hi part.

2. Modalitat i tema

El tema del concurs serà Racons de Sant Llorenç d’Hortons: racons o qualsevol altra element sempre que estigui relacionat amb el municipi de Sant Llorenç d’Hortons i el seu entorn.

La tècnica i l'estil pot ser el que l’autor consideri més adient per a la realització de la seva obra, cenyint-se en cada cas a les mides dels quadres que assenyalen aquestes bases.

3. Mides

La mida màxima de les obres per a qualsevol tècnica serà de 25 paisatge (60 x 81 cm), 25 marina (54 x 81) o 25 figura (65 x 81) i la mínima, de 10 paisatge (38 x 55 cm), 10 marina (55 x 33) o 10 figura (55 x 46) per a les obres sobre tela; i de 18 x 23 cm per a les fetes sobre paper.

4. Presentació

4.1. Cada autor/a podrà presentar una única obra. Les obres sobre tela es lliuraran muntades amb bastidor i sense cap mena de marc o protecció, i les obres sobre paper hauran de presentar-se sobre un suport lleuger, de cartró o de tàblex, però també sense cap mena de marc o altra protecció.

4.2. Les obres presentades no hauran d'haver participat en edicions anteriors d'aquest concurs i no podran ser signades fins després del veredicte del jurat.

Al darrere de l'obra es farà constar:

1. el títol

2. alguna indicació que permeti saber l'orientació de l'obra a l'hora de penjar-la

3. número assignat en el moment de la inscripció que posarà l’organització

4.3. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els concursants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en el concurs i per a la resta de la tramitació del concurs, d'acord amb la normativa vigent.

4.4 amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els concursants donen el consentiment per tal que l'òrgan convocant faci les comprovacions i les acreditacions d'ofici sense que el concursant hagi de presentar cap documentació que hi doni autorització expressa.

5. Inscripcions

5.1 Cada artista caldrà que es presenti proveït d'un/s quadre/s, que només s'acceptaran preparats en un sol color en el cas de les teles. Caldrà presentar els suports –tela o paper, entre les 9 i les 10 h del matí, al vestíbul del PuntTic (Cr. Major, 35), per ésser segellats i fer la inscripció corresponent, que és gratuïta. S’admetran, com a màxim, dos suports per a treballs a l'oli i quatre per altres tècniques.

5.2 Entre les 14 i les 14.15 h es portaran les obres al mateix punt d’nscripció (PuntTic, Cr. Major, 35) i un cop acabat el concurs, es reunirà el jurat per qualificar les obres. A les 18 h es farà públic el dictamen i es procedirà al lliurament dels premis.

5.3 En el moment de lliurar l'obra es rebrà un rebut que identifica l’obra, el qual s'haurà de portar posteriorment per a la seva devolució.

6. Premis

Adults:

  • 1r Premi ViArt, donat per gentilesa de l'Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, consistent en 500 €. De conformitat amb l’article 99 del R.D. 439/2007, de 30 de març, s’aplicarà la retenció de l’IRPF corresponent.

  • 1r Premi ViArt per l’artista resident a Sant Llorenç d’Hortons, donat per gentilesa de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, consistent en 250 €

  • Accèssit, donat per gentilesa de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons consistent en 250 €.


Infantil:

  • Primer premi local, consistent en material de pintura valorat en 60€, donat per gentilesa d’establiments del municipi de Sant Llorenç d’Hortons.

  • Primer premi general, consistent en material de pintura valorat en 60 €, donat per gentilesa d’establiments del municipi de Sant Llorenç d’Hortons.


7. Jurat

L'ajuntament determinarà els membres del jurat que estarà format per organitzadors del ViArt i un representant de l’Ajuntament. Aquest jurat seleccionarà les obres que, a criteri seu, siguin mereixedores de ser exposades i entre les quals s’escolliran les premiades. Aquest podrà declarar deserts els premis si considera que no hi ha cap obra presentada mereixedora d’algun d’aquests. Els premis no són acumulatius.

8. Exposició de les obres

Les obres estaran exposades la setmana del 25 d’abril a l’1 de maig al vestíbul de l’Ajuntament dins de l’horari que aquest romangui obert. Durant el mateix dia del concurs estaran exposades fins les 19 hores al vestíbul del PuntTic.

9. Propietat de les obres

Les obres premiades amb els primers premis de cada especialitat restaran com a propietat de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons i passaran a formar part del fons municipal d’aquest ajuntament, així com els seus drets de publicació, reproducció i/o edició. Els/les autors/es de les obres guardonades autoritzen expressament l'ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons a reproduir-la en qualsevol mitjà. Els/les autors/es de les obres renuncien expressament als seus drets d'autor en benefici de l'ajuntament. Los obres podran ser valorades pels seus autors sempre que respectin com a preu màxim el valor del 1r. premi.

Les obres no podran ser retirades del vestíbul de l’Ajuntament, sota cap concepte, fins a la fi de l’exposició, l’1 de maig. Això es podrà fer entre les 8 h i les 14 h a l’Ajuntament, pels seus autors o bé per algú que designi l’autor, mitjançant l'exhibició del resguard de presentació al concurs. En qualsevol cas, les obres s’hauran de retirar abans d’un termini màxim de dos mesos, un cop exhaurit aquest termini les obres també passaran a formar part del fons municipal de l’Ajuntament, així com els seus drets de publicació, reproducció i/o edició.

10. Altres determinacions

La regidoria de cultura, podrà introduir, si escau, les modificacions que estimi convenients per al bon funcionament del concurs, i resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.

La corresponent assegurança de l'obra presentada anirà a càrrec dels participants i en cap cas i sota cap concepte se'n fa responsable l'ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons.

Per qualsevol informació podeu trucar a la Regidoria de Cultura al telèfon núm. 93 7716000 ext.119 o 93 937716000 o escriure al correu electrònic st.llorensh@diba.cat. La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

11. Concurs infantil

Paral·lelament hi haurà un concurs infantil, amb idèntiques temàtiques i mateixes tècniques que les dels adults. Per participar en aquesta categoria no s’han d’haver fet els 13 anys en el moment del concurs.”

Puedes descarga las bases haciendo click aquíNOTICIAS


- El X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA "CIUDAD DE OSUNA" se aplaza al Sábado, 24 de octubre [+ Ver]

- La artista iraní SHIRIN SALEHI gana la segunda edición del PREMIO LA PALABRA PINTADA, convocado por la FUNDACIÓN ANKARIA [+ Ver]

- Se anula la convocatoria del I PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE FAIRWAY [+ Ver]

- MAXAM y la AEPE firman el Convenio de Colaboración para el 82 Salón de Otoño [+ Ver]

- PhotoUrbe: Exposición de fotografía en Barcelona [+ Ver]

- Resultado del XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" [+ Ver]

- Bence Máté, ganador del premio MontPhoto 2015 con “Night Star” [+ Ver]

- Resultado del I Concurso Fotografico midiscovirtual.es [+ Ver]

- Suspendido el Concurso de diseño de cartel "Asian Weekend" [+ Ver]

- Vencedora I Premio Escultura Solidara y dos menciones de honor-Fundación Cursol [+ Ver]

- Premios del IX Concurso de Pintura Rápida “Luis Fernández Vergara-Ciutat de Viladecans” [+ Ver]

- Ganadores del IV concurso de fotografía ENFOCA LA SALUD MENTAL [+ Ver]